Avistamentos

Sobre Alien Species Network

A Alien Species Network (ASN) está formada por un equipo multidisciplinar, radicado nas 3 Universidades galegas. O noso obxectivo principal é a identificación e elaboración de mapas de distribución de especies vexetais invasoras no territorio galego, en estreita colaboración con diferentes axentes sociais.

O Equipo

Laboratorio de Ecofisioloxía vexetal

Luís González

Estamos maiormente centrados nas interaccións entre as especies invasoras e o seu novo ambiente, con implicacións no control e na restauración, con especial interese nas estratexias ecofisiolóxicas que lles permiten competir en diferentes tipos d eecosistemas, entre elas a alelopatía. Tamén estamos interesados nas consecuencias das invasións vexetais sobre a composición físico-química e a comunidade microbiana dos solos invadidos.


Grupo de Investigación en Ecoloxía e Zooloxía

Celia Olabarría

Unha parte importante dos intereses científicos de este grupo multidisciplinar céntrase nas invasións biolóxicas en ecosistemas costeiros e na súa interacción co cambio climático, dende o individuo ata nivel de comunidade. Do mesmo xeito, parte da nosa investigación céntrase tamén no estudio da diversidade das comunidades marinas e como a identidade das especies determina a resposta das comunidades a diversos axentes de estrés.


Laboratorio de Ecoloxía e Evolución das Plantas - DIVULGARE

Luís Navarro, José Mª. Sánchez, Victoria Ferrero

Dedicado ó estudio da ecoloxía e evolución das interaccións entre especies, con especial énfase nos procesos de polinización, dispersión de sementes, así como no estudio dos mecanismos e consecuencias das invasións biolóxicas. Ademáis, o noso grupo promove a divulgación do impacto das especies invasoras en sectores da poboación non científicos.


Grupo de investigación BioCost

Rodolfo Barreiro, Sergio Roiloa y Javier Cremades

O grupo de investigación BioCost (UDC) presenta dúas principales liñas de traballo dentro da rede ASN: (i) determina-la importancia da integración clonal no éxito invasor dalgunhas especies vexetais, incluindo o estudio de mecanismos de evolución adaptativa durante os procesos de invasión; (ii) incrementar cuantitativa e cualitativamente o coñecemento do componente alóctono da flora bentónica mariña atlántica peninsular e das súas repercusións sobre a flora e a vexetación autóctona.


Grupo de investigación en Ecotoxicoloxía e Ecofisioloxía Vexetal

Rubén Retuerto

Radicado na Universidade de Santiago, contamos cun equipo interdisciplinar centrando as nosas liás de investigación principalmente na biomonitorización e evaluación da calidade ambiental mediante diferentes procesos. De maneira complementaria, estudiamos a resposta ecofisiolóxica das especies vexetais, principalmente as clonais, a diferentes variables medioambientais, como os estreses bióticos e abióticos nun contexto de cambio climático.